47. volleyballowe mišterstwo wučerskich mustwow w Lubiju zakónčene

Złoto a bronza za serbskich pedagogow

Kajki to zwjeselacy wukónc za serbskich pedagogow na poslednim hrajnym dnju 47. volleyballoweho mišterstwa wučerskich mustwow minjeny štwórtk w Lubiju. Kombinowany cyłk Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin (SŠZC) doby načolnu partiju přećiwo 5.SŠ-eks/Melanchthonowy gymnazij Budyšin jasnje z 25:11 a 25:14 a zakitowa z tym wuspěšnje titul wokrjesneho mištra. Sportowy kontrahent njeměješe w žanej fazy hry šansu na dobyće. Ze štyrjomi dypkami předskoka a jenož jednej přěhratej hru zmištrowa SŠZC tež tutu sezonu suwerenje. Zdónk mustwa tworjachu pedogogojo Serbskeje wyšeje šule Budyšin Tilo Mager, Jan Hrjehor, Detlef Weiner a serbski wučer z Kamjenca Handrij Ledźbor. Dale wojowachu wo złoto referendaraj Marcel Rjelka a Křesćan Bejmak kaž tež Ralbičanski kolega Pětr Bejmak. Wšitkim hrajerjam wutrobnu gratulaciju. Dalše serbske zastupnistwo, wučerjo-volleyballisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB), rozsudźichu tohorunja z 2:0 rozestajenje a to přećiwo amtěrowacemu mištrej, Wyšej šuli Pestalozzija Lubij. Dramatiski bě wukónc prěnjeje sadźby. Při stawje 23:23 docpě kóžde mustwo w změnje hišće štyri dypki, prjedy hač šěstka Serbskeho gymnazija z sylnymi čuwami přechod z 29.27 skónči. To bě prawa motiwacija za druhu sadźbu, kotruž jasnje z 25:16 dobychu. Po prěnim hrajnym dnju startujo na předposlednim městnje, wróćichu so tydźenja z bronzowej medalju.

LV 2014 Spielszene SGB Angriff.JPG LV Mai 2014-SGB.JPG

K foće: Pedagogojo Serbskeho gymnazija wudobychu sej w Lubiju bronzowu medalju při wokrjesnych mišterstwach wučerskich mustwow we volleyballu.
wobraz 1 Hrajna scena mjez Serbskim gymnazijom a Wyšej šule Pestalozzi Lubij. W nadběhu widźimy referendara Ludwiga Eckerta.
wobraz 2: stejo wotlěwa: aćij Čižank, Ludwig Eckert, Matthias Richter, Konrad Lipič, Měrko Korjeńk a Roman Grzyb.
.

Započało je so wurisanje mjez pedagogami w lěće 1968, jako přeprošachu wučerjo tehdyšeje Budyskeje Wuchodneje šule ( dźensa Mättigowa) kolegow z Dobruše k sportowemu dwubojej při wysokim saku. W dalšich lětach přidružichu so nowe wučerske mustwa z města a wokrjesa, kotřiž wojowachu nětko wo pokal wokrjesneho powowanskeho zwjazka (FDGB).We wosomdźesatych lětach so přerěznje dźewjeć mustwow wubědźowaše a po přewróće mějachmy w lětach 1993-1996 z třinaće cyłkami rekordne wobdźělenje. Aktualnje bě jich wosom cyłkow, kotřiž sportowu tradiciju najdlěšeho turněra w Sakskej dale wjedu. A za tři lěta mamy z 50-tej sezonu wosebity jubilej.

Cyłkownu organizaciju cyłolětneho wurisanja zmištrowa sportowy wučer a hrajer mustwa SŠZC Jan Hrjehor z wuběrnym angažementom. Po mytowanju dobyćerjow a wosebitym quizom z prašenjemi k volleyballu zakónči so 47. sezona z rjanej bjesadu pod howym njebjom. Při škleńčce piwa zwuraznichu Serbskaj cyłkaj swój cil za přichodnu seriju. Pedagogojo SŠZC chcedźa jako prěnje mustwo wot lěta 1991 tak mjenowany hat-trick docpěć, kolegojo SGB pak po dźewjeć titulach skónčnje dźesaty wudobyć. Štó změje za lěto nós prědku, čitajće znowa w SN.

Kónčna tabulka wučerskeje volleyballoweje ligi Budyskeho wokrjesa

 

dypki

sadźby

SŠZC Budyšin          

19

13 : 2

5.SŠ-eks/Melanchthonowy   gymnazij Budyšin

15

11 : 5

Serbskij   gymnazij Budyšin

13

10 : 7

Wyša šula Wjazońca/Gymnazij   Biskopicy

12

10 : 8

Wyša šula   Pestalozzija Lubij 

11

8 : 7

Powołanska šula   za zežiwjenje Budyšin

8

6 : 9

Wyša šula   Malešecy

6

5 : 11

Powowanska šula   za hospodarstwo Budyšin

0

0 : 14