Do złoteje Prahi

My, skupina čěšćinarjow 7. lětnika Serbskeho gymnazija, smy jězbu do čěskeje stolicy planowali, zo bychmy naše rěčne znajomosće polěpšili a sej krasne město raz cyle zbliska wobhladali. Tohodla je kóždy z nas krótki přednošk wo zajimawostce města spřihotował. Zhromadnje ze šulerjemi rušćiny podachmy so rano z busom na 2,5 hodźinsku jězbu.

IMG_5051.JPG IMG_5065.JPG IMG_5186.JPG IMG_5201.JPG

.

 

W Praze jědźechmy z metro na Václavské náměstí, na kotrymž mějachmy po prěnim přednošku hodźinsku přestawku. Holcy wužichu čas hłownje za to, zo bychu sej modowe poskitki Čěskej stolicy wobhladali. Hólcy pak wopytachu w mjezyčasu fast-food-hosćency. Žortne pak běše situacija, jako so hólcaj z našeje skupiny w prawym času njewróćištaj a my dyrbjachmy něhdźe 10 mjeńšinow na njeju čakać. To pak njeběše tak zlě, dokelž steješe pódla nas nadróžny wuměłc, kotryž zabawješe nas z wulkimi mydliznowymi pucherkami. Jako so hólcaj skónčnje k nam namakaštaj, dźěchmy k Próškowej wěži, při kotrejž započina so Kralowski puć. Přez Celetná-hasu dóstachmy so na Staroměšćanske naměsto. Tu wobdźiwachmy Teynsowu cyrkej, staru radnicu, pomnik Jana Husa a wězo zaso nadróžnych wuměłcow, wosebje koparja, kotryž pokazowaše ludźom swoje zamóžnosće při žonglěrowanju z bulom. K połnej hodźinje zhromadźichmy so před japoštołskim časnikom a słuchachmy na “Orloj”. Zajimawa je wosebje tež stawizna, kotraž so za wonej wosebitostku chowa.

Naš přichodny cil běše Karlowy móst, tola do toho wočakowaše nas zawěsće to najrjeńše: wobchod połny słódkosćow. Zo pak běchu tak poskićene chłóšćenki přewšo drohe, zhonichmy hakle při kasy. Jako přikład: Za dwaj Ballaballa, jedyn žwjenkačk a dwaj wulkej gumijowej barikaj zapłaćichmy 4,20 €. Z wulkimi titami w rukomaj dachmy sej wuhlad z Karloweho mosta přez Wołtawu na město lubić, a widźachmy samo znate twarjenje narodneho dźiwadła. Našich hólcow wšak dyrbiš najskerje kaž husycy pasć, přetož tež na mosće so naraz dwaj zhubitaj. Zbytk skupiny zahorichu molerjo a rysowarjo karikaturow, zhotowjerjo debjenkow a dalši wuměłcy na mosće. Po tym, zo běchu wšitcy swoju ruku na hwězdy wokoło swjateho Nepomuka połožili, zo bychu při tym tajne přeće wuprajili, dźěchmy dale k Łužiskemu seminarej, přez Mału stronu nimo Mikławšoweje cyrkwje a znatu Neruda-hasu ze zajimawymi znamješkami nad zachodami hač k sydle čěskeho prezidenta, k Praskemu hrodej. Tu wobdźiwachmy wosebje hobersku tachantsku cyrkej swjateho Wita, Złotu hasu z móličkimi chěžkami a stražowacych wojakow w pyšnych uniformach.

Posledna stacija našeho wulěta běše Praska Eiffelowa wěža (Petřínská rozhledna), z kotrejež maš krasny wid na cyłe město.

Na kóncu smědźachu sej zajimcy hišće špihelowy kabinet wobhladać a so přez žortne figury w špihelach smjeć. Jenož škoda, zo narěčachu nas předawarjo w měsće přeco hnydom w jendźelšćinje.

Hewak zawosta Praha w nami wulkotny zaćišć a wjeselimy so hižo nětko na přichodny wopyt čěskeje stolicy!

 

 

šulerjo čěšćiny 7. lětnika