Naš projekt GEMINI – skutkowanje w hraničnych kónčinach

W ramiku šulerskeho projekta GEMINI podachmy so my šulerjo rjadownje 9/1 wot 25. hač do 27.09.2017 do Hejnic. Tu mějachmy móžnosć, naše kompetency, kiž su wosebje při wólbje powołanja trěbne, na hinaše wašnje polěpšić.

Startowachmy póndźelu we 8:00 hodź. z busom do směra Čěskeje a běchmy w 11:00 hodź. na městnje, w Mjezynarodnym zetkawanskim centrje w Hejnicach. Po wobjedźe a wjedźenju po putniskej cyrkwi při zetkawnskim centrje so nam a čěskim šulerjam z Libereca, kotřiž so tohorunja na projekće wobdźělichu, wotběh zarjadowanja posrědkowa. Přez zhromadne aktiwity smy čěskich šulerjow bliže zeznawali. Tak na přikład so kóžda šula wječor z pomocu prezentacije druhim šulerjam předstaji.

Wutoru wuknjechmy, kak so při powabjenju prawje prezentuješ. Nimo toho dóstachmy informacije k nastajenju žiwjenjoběha. Po wobjedźe běše ekskursija do Ekologiskeho centruma w Hejnicach. Dźělichmy so do dweju skupinow a zhonichmy na přikład něšto wo wołmje, přazy a tkalcowstwje abo wo zhotowjenju brěčkow. Wječor dźěłachmy posledni raz z čěskemi šulerjemi hromadźe a dóstachmy certifikat.

Na poslednim dnju wopytachmy Technisku uniwersitu w Liberecu. Dóstachmy dohlad do wšelakorych wobłukow dźěła a slědźenja. Widźachmy na přikład, kak so nano-włokniny zhotowja. Tež funkciju 3-D-ćišćaka nam pokazachu. Po tym so hižo zaso na dompuć nastajichmy.