Impresum - Urheberrecht

Awtorske prawo

Prez zhotowjerja stronow wuwite wobsahi a druhe produkty na tutych stronach podleža němskemu prawu za awtorstwa. Přinožki třećich su jako tajke woznamjenjene. Za rozmnoženje, wobdźěłanje, rozšěrjenje a kóžde wašnje zwužitkowanja zwonka hranicow awtorskeho prawa  je trěbne pisomne přizwolenje wotpowědneho awtoraabo wudźěłarja. Downloady a kopije tuteje strony su jenož za priwatne zaměry, nic pak za komercielne zaměry dowolene.

Zhotowjerjo stronow so prócuja, stajnje awtorske prawa druhich wobkedźbować abo  swójske zhotowjene twórby kaž tež tajke bjez licensy wužiwać.