Slěbro za šulerjow Budyskeho Serbskeho gymnazija w beachvolleyballu

Wuchodosakske finale we wubědźowanju “Młodźina trenuje za olympiju”

Po wurjadnych rezultatach we volleyballu (SN wo tym rozprawjachu), dojědźechu sej holcy a hólcy 9. a 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) k Olbersdorfskemu jězorej pola Žitawy, zo bychu nětko w pěsku swoje kmanosće dopokazali. Štyri šule z wuchodneje Sakskeje kwalifikowachu so za kónčne koło, ale jenož tři běchu přitomni. Wyša šula Niska krótkodobnje wotpraji, tak doby SGB prěnju partiju bjez boja z 3:0. Turněr při Olbersdorfskim jězoru wotmě so po systemje “best of three”, tak zo so jednotliwe rozestajenja 3:0 abo 2:1 skónčichu. Mustwa wobstejachu stajnje z hólčeje a holčeje dwójki kaž tež z měšaneho porika, kotřiž hrajachu dwě sadźbje hač do 21 dypkow. Wonkowne wuměnjenja běchu z 20°C a słóncom jara dobre, ale sylna wětřika je mnohim beachvolleyballistam problemy činiła.

Beachvolleyball WkII SGB Mai 2015.JPG

K foće: Slěbro wubědźili su sej na wuchodosakskim finalu beachvolleyballa při Olbersdorfskim jězoru pola Žitawy holcy a hólcy 9. a 10. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija. Su to wotlěwa: Oskar Hawš, Matej Cyž, Swenja Wowčerjec, Józef Hantuš, Jessica Hetschick, Nina Grums, Maksimilian Jurack a Anni Leidig.

.

Druha partija SGB přećiwo Christiana Weisowym gymnazijom Žitawa bě předrozsudźaca. Hólča dwójka Józef Hantuš z Radworja a Matej Cyž z Chrósćic přesadźichu so w prěnjej sadźbje jasnje z 21:14 a nawjedowachu druhu hižo z 20:19. Jenički dypk jim falowaše, ale krótko po tym juskachu Žitawscy nad snadnym 22:20. Rozsudny třeći přechod bě znowa dramatiski. Při stawje 13:13 njekiwaše serbskej dwójce trěbne zbožo, wšako wotedaštaj sadźbu z 13:15. Na pódlanskim hrajnišću njeměješe holči porik Swenja Wowčerjec z Prěčec a Anni Leidig z Cyžec žanu šansu na dobyće, přěhrawši přechodaj z 11:25 a 9:21. Lěpje běžeše spočatnje pola měšaneho porika z Ninu Grumsec z Hornjeje Hórki a Maksimilianom Jurackom z Malešec. We woběmaj sadźbomaj nawjedowachu z 19:18 a 17:12, dyrbještej pak na kóncu snadnu poražku přijimać. Tak klinči 0:3 na papjerce jasnje, ale wotběh je pokazał, zo bě 2:1 samo móžne. W poslednej partiji přećiwo Leona Foucaultowemu gymnazijej Wojerecy so dwójki SGB nowo nastajichu. A wšitke tři mustwa zmištrowachu jich nadawk z 2:0 wuspěchom. Najprjedy přesadźi so dwójka Matej Cyž a Oskar Hawš z Pančic-Kukowa suwerenje z 21:14 a 21:13. Holči porik Nina Grums a Jessika Hetschick z Dalic wojowaštej wo kóždy dypk a mytowaštej so dwójce z 21:18. A měšany porik Swenja Wowčerjec a Józef Hantuš zkompletowaštaj rjany wukónc turněra z 21:18 a 21:15. Tak bě dobyće slěborneje medalje po złoće w minjenym lěće znowa rjany wuspěch.