Profilowa wučba - Što to je?

Ze zawjedźenjom nowych wučbnych planow na gymnazijach wuwučuja so šulerjo z 8. lětnika sem w profilowej wučbje. Profilowa wučba skića móžnosć hłubšeje předmjetzwjazowaceje zaběry ze zakładnymi wobsahami. Pola nas na šuli poskićamy slědowace profile:
- přirodowědny profil
- wuměłski profil.

.