Wučba w přirodowědnym profilu

Ze šulskeho lěta 2005/2006 so tež na našim gymnaziju wukubłanje w nowym předmjeće započa: profilowa wučba. Šulerjo 8. lětnikow w rjadownje přesahowacych skupinach w rozdźělnych wusměrjenjach 3 šulske hodźiny tydźensce zhromadnje wuknu. Mjeztym so tež w 9. lětniku z tutym wukubłanjom pokročuje. W přirodowědnym profilu so hranicy formalneje fachoweje wučby překroča a wšelake wobsahi so pod cyłkownej temu w dlěšich dobach wobjednawaja. W srjedźišću steja praktiske činitosće a eksperimenty kaž tež dźěło na projektach. Z tym so pola šulerjow dźěłowe wašnja, kotrež su za wšelake přirodowědne předmjety typiske, wutworja a skruća. Za tajke nadawki njeeksistuje na našej šuli tež „profilowy wučer“ ale skupina wučerjow/ wučerkow sej nadawki sama rozdźěli a šulerjow při jich wuknjenskim procesu přewodźuje. Slědowace temy steja w srjedźíšću:

8. lětnik9. lětnik10. lětnik
1. Optika w přirodźe a technice 1. Swěca a barby 1. Měrjenje, rjadowanje a regulowanje
2. Woda – žórło žiwjenja 2. Komunikacija 2. Astronomiske wobkedźbowanja
3. Zemska atmosfera 3. Póda 3. Bionika – wuknjenje z přirody
    4. Swětnišćowa technika za swět

W zwisku z wukubłanjom w profilowej wučbje přirodowědneho profila we 8. lětniku w tutym šulskim lěće přewjedźechmy tež někotre mjeńše ekskursije, zo bychmy w šuli podate informacije na druhich městnach přepruwowali a wudospołnili: pobychmy pola optikarja w Budyšinje a wobhladachmy sebi Stareu wodarnju. Šulerjow 10. lětnikow su so w Drjezdźanach byli.

.