Zakónčacy festiwal

Zakónčace festiwal projekta “Mjezynarodny dźeń předawarjow cyble”

Štwórtk, 12. septembra 2013, zakónči so projekt “Mjezynarodny dźeń předawarjow cyble”, kotryž je w Serbski gymnazij z Budyšina zhromadnje z Biskopskim gymnazijom z Warnoćic přewjedł. Přez tři lěta wotkrywachu sej wosebje šulerjo, ale tež wučerjo, jednotliwe woršty cyble, na přikład přez zhromadne dźěłarnički we Łužicy abo Čěskej, wulěty a zetkanja.

k-P1040423.JPG k-P1040486.JPG k-P1040518.JPG

.

dale čitać: Zakónčacy festiwal

UNICEF - projekt

Za čas UNICEF-projekta wot 01.07.-03.07.2013 paslachu šulerjo rjad. 8-2 a 8-3 tyzki za dary a lijachu sami papjeru, z kotrejž potom postrowne karty, zapisniki a tyzy wudebichu. Na dnju wotewrjenych duri chcedźa paslenki předawać. Wunošk přepokazaja na UNICEF.

neu-10.jpg neu-8.jpg neu-9.jpg

Wobrazowa galerija

.

Mjezynarodny dźeń předawarjow cyblow 2

Wokomiknity staw našeho wulkeho projekta

„Mjezynarodny dźeń předawarjow cyblow“

Mnozy z was so zawěsće prašeja, što je z wulkim projektom a kak so wón wuwiła. K tomu chcemy wam dać někotre aktualne informacije. Po tym. zo je w aprylu so poslednja dźěłarnička přewjedła w Krompachu (info wo tym bě hižo na homepage gymnazija) bliži so projekt z wulkimi kročelemi ke kóncej. Wokomiknje přihotuja so poslednje rozprawy a wulka zběrka, kotruž wuda Varnsdorfski gymnazij. K tomu su wšitcy wobdźěleni zamołwići projekta napisali swójske mysle. Móžemy wam prajić, zo budźe to zajimawa a rjana wěc.

Tež zhromadny kalender za lěto 2014, kotryž smy na dźěłarničce w nowembru w Budyšinje přihotowali budźe bórze hotowy. Hdy móžeće jón widźeć abo snano hižo skazać, wam z časom zdźělimy.

Tule móžeće sej hižo někotre naćiski za jednotliwe kalendrowe łopjena wobhladać.Jeli chcće so hižo kusk z wuslědkami projekta zeznać, móžeće to přez slědowacy link činić: www.bgv.cz

mezinarodni den prodavaču cibule, vebove stranky projektu: http://cibule.bgvprojekt.cz/

vstup do e-learningu, login, als Gast anmelden

Potom maće wulki přehlad wo wšěch móžnych dźělach projekta a što je wšo móžne.Dajće so překwapić.

k-apryl14.JPG k-december14.JPG k-nowmeber14.JPG

.

Mjezynarodny dźeń předawarjow cyblow

Projekt je wot wobsaha sem stawizniski projekt,w kotrymž so zhromadne stawizny Serbow, Čechow a Němcow w třoch wurjadnych časowych wotrězkach přepytuja. Runje w našim času, hdźež mamy so rozestajeć z politiskimi napjatosćemi a předsudkami, dźe wo spóznaće&xnbsp; swójskich korjenjow, zeznaće stawiznow&xnbsp; a wuměrjenje na přichod. Njeje to trěbne jenož za nas, ale tež za našich susodow w Čěskej. Projekt je tuž wusměrjeny na hišće hłubše zeznaće wosebitosćow swojich susodow nic jenož na politiskim, ale tež na kulturnym, hospodarskim a socialno-nabožnym polu. Nawuknjenje rěče swojeho partnera a susoda je dalši pozitiwny narok z tutoho projekta. Tuž budźe spomožne, sej přiswojić w tutym nastupanju dobre znajomosće. To budźe tyć projektej a nic naposled lěpšemu mjezsobnemu zeznaću.

Wobsah a zaměry projekta

.

Casuistika 2010

Wobsah projekta su žiwjenske stawizny ludźi, kotrež su za dźensnišu generaciju wurjadne, kotrež pak su za tehdyšu generaciju dźědow a wowkow typiske.

Šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin a Čěskeho gymnazija Warnočic nazhonjeja tajke stawizny w rozmołwje ze staršimi ludźimi swojeje domizny, kiž su mjez tym w starowni, sami abo w kruhu swojeje swójby žiwi.

Casuistika 2010

.