Dźěćacy chór Serbskeho gymnazija Budyšin

Dźěćacy chór a instrumentalisća  Serbskeho gymnazija Budyšin přeprošuja Was wutrobnje na nalětni program sobotu, 5. meje, w 16.00 hodź. do awle gymnazija. Was wočakuje pisany program tradicionelnych a načasnych spěwow, mj. dr. sep spěwow z pjerja Jana Bulanka, a instrumentalne přinoški, tež na serbskich husličkach. Cyłkowny nawod programa změje Bernadet Hencyna.

Studijny dźeń 11tkow

Tójšto informacijow za studij dóstali - studijny dźeń 11.lětnika

Jako druhi dźěl orientaciskich dnjow za nas 11tkow Serbskeho gymnazija bě pjatk, 24.11.2017, studijny dźeń předwidźany. Tydźenjej do toho běchmy hižo tójšto informacijow wo studowanju wot knj. Klingstoweje wot dźěłoweho zarjada dóstali. Tutón pjatk pak chcychmy dokładnišo wo konkretnych studijnych směrach zhonić.

Dźeń započinaše so z přednoškom knjeza Bosćija Handrika wot kubłanskeje agentury, w kotrymž wšitkich, kiž so za wučerstwo zajimowachu, pohnuwaše tutym zajimje šćehować. Dramatiske pobrachowanje wučerjow w Sakskej mjenujcy tež nas potrjechi. Tak du w přichodnych lětach wjac hač 90 serbskorěčnych wučerjow na wuměnk, ličba serbskich studowacych na polu wučerstwa je pak wo wjele mjeńša. Tak apelowaše na wšitkich, sej hišće raz přemyslić, hač nochcychu so tola jako wučerjo wuspytać.

Hnydom po krótkej přestawce so wšitcy do małkich skupinow dźělachu. Tute běchu rjadowane po indiwiduelnje wolenych workshopach. Tam čakachu na šulerjow małe informaciske přednoški. Cyłkownje běchu to wosom wšelakich, wot kotryž móžachu so dwě wot kóždeho šulerja wopytować. To běchu na přikład pisanje motiwaciskeho lista a požadanja, kaž tež organizacija studija.Dale přewjedźe so asesment, informowaše so wo “přechodnych” móžnosćach. We rumnosćach předstajichu so tute wot studentow, kaž tež wot hižo we wšelakorych powołanjach nazhonitych prjedawšich studentow. Cyłkownje su so jara dobre pokiwy daledawali a so prěni zaćišć wo žiwjenju studenta stworił. Tež su so šulerjo sami wuspytać móhli, kaž na přikład při přemyslenju wo swójskich zamóžnosćach abo wo namakanju swójskeje motiwacije za studij. Tež prašenja šulerjow běchu wosebje witani a so rady, dokładnje a wobšěrne wotmołwichu.  

k-IMG_2510.JPG k-IMG_2515.JPG k-IMG_2542.JPG k-IMG_2552.JPG  

dale čitać: Studijny dźeń 11tkow

„Rěče dožiwić“

P1070658

Chceće wědźeć, kak so pola nas wučbne rumnosće ze žiwjenjom pjelnja? Chceće naše dźěło na Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje dožiwić?

Tuž přeprošamy Was a waše dźěći cyle wutrobnje na naš dźeń wotewrjenych duri wutoru, dnja 21. nowembra 2017, na Friedrich-Listowu 8. Pod temu „Rěče dožiwić“ předstajamy wot 16:00 hodź dźěło na našej šuli we wšitkich fasetach. Njemóžeće jenož wučbu serbšćiny dožiwić, ale tež hodźinu jendźelšćiny, debatowanje w němčinje kaž tež započatkarsku wučbu čěšćiny, francošćiny a rušćiny. Chattujće live z našimi šulerjemi, kotřiž wuknu tučasnje we wukraju, abo informujće so wo našich poskitkach šulerskeje wuměny.

Runje tak prezentuja naše kulturne ćělesa swoje proby: móžeće wučerjam za dudy abo huslički přez ramjenja hladać, so k rejowanju animěrować dać, na chóry słuchać abo dźiwadłowu skupinu wobdźiwać. W mjezyčasu wjedu šulerjo Was a waše dźěći přez dom a wotmołwjeja Wam starši a wučerjo na prašenja. Waše dźěćo móže so při twarjenju lego-robotera wuspytać, w dźěłarni točić a šrubować abo na Orff-instrumentach hudźić. Po puću do internata móžeće w sportowni swoje ćěło skrućić.

Za přećelow přirodowědow přewjedu naši wučerjo chemije a fyziki we 18:15 hodź so kurjacy program w awli, při kotrymž je lětanje škričkow garantowane.

Přez cyły čas zapleńčeja Was šulerjo 12. lětnika z kulinariskimi chłóšćenkami.

Wjeselimy so na to, Was a waše dźěći 21. nowembra 2017 zeznać směć.

šulskej wjednistwje Serbskeje wyšeje šule a Serbskeho gymnazija Budyšin

Tu su naše poskitki:

Naš projekt GEMINI – skutkowanje w hraničnych kónčinach

W ramiku šulerskeho projekta GEMINI podachmy so my šulerjo rjadownje 9/1 wot 25. hač do 27.09.2017 do Hejnic. Tu mějachmy móžnosć, naše kompetency, kiž su wosebje při wólbje powołanja trěbne, na hinaše wašnje polěpšić.

Startowachmy póndźelu we 8:00 hodź. z busom do směra Čěskeje a běchmy w 11:00 hodź. na městnje, w Mjezynarodnym zetkawanskim centrje w Hejnicach. Po wobjedźe a wjedźenju po putniskej cyrkwi při zetkawnskim centrje so nam a čěskim šulerjam z Libereca, kotřiž so tohorunja na projekće wobdźělichu, wotběh zarjadowanja posrědkowa. Přez zhromadne aktiwity smy čěskich šulerjow bliže zeznawali. Tak na přikład so kóžda šula wječor z pomocu prezentacije druhim šulerjam předstaji.

Wutoru wuknjechmy, kak so při powabjenju prawje prezentuješ. Nimo toho dóstachmy informacije k nastajenju žiwjenjoběha. Po wobjedźe běše ekskursija do Ekologiskeho centruma w Hejnicach. Dźělichmy so do dweju skupinow a zhonichmy na přikład něšto wo wołmje, přazy a tkalcowstwje abo wo zhotowjenju brěčkow. Wječor dźěłachmy posledni raz z čěskemi šulerjemi hromadźe a dóstachmy certifikat.

Na poslednim dnju wopytachmy Technisku uniwersitu w Liberecu. Dóstachmy dohlad do wšelakorych wobłukow dźěła a slědźenja. Widźachmy na přikład, kak so nano-włokniny zhotowja. Tež funkciju 3-D-ćišćaka nam pokazachu. Po tym so hižo zaso na dompuć nastajichmy.