Ekskursija do Liberec 19.5.2015

Rano w sedemich 19.5.2015 zetkachmy so na dwórnišću w Budyšinje. 7.13 hodź. podachmy so z ćahom do zwěrjenca w Liberecach. Hdyž běchmy zwěrjenc nadešli, dóstachmy nadawk: z pomocu karty dyrbjachmy zwěrjata pomjenowac. Přindźechmy pola girafow, elephantow a tóšto wjacych zwěrjatow nimo. Smy so tež nimale zaběželi, ale karta je nam pomhała. Zwěrjenc je jara wulki, z mnoho hrajkanišćami a budkami z čěskimi specialitami. Dyrbjachmy so najprjedy na hinajše pjenjezy zwučić, ale potom je so nam wšitko derje poradźiło. Nam je so wulět jara lubił. Dźakujemy so knj. Štillerovej a knj. Bräuerowej, zo su tutón ekskurziju tak derje organizowali.

liberec_2015 (1).JPG liberec_2015 (3).JPG liberec_2015 (7).JPG

.

Mejemjetanje 2015

Srjedu, 13.05.2015, wotměwaše so zaso mejemjetanje na šulskim dworje Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma w Budyšinje. Šulerjo 5. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija kaž tež šulerjo serbskeje zakładneje šule so na zaćahu na sportnišćo, na rejach wokoło meje a wubědźowanju wo mejskeho krala wobdźělichu. Někotre impresije widźiće tu.

DSC_0038.jpg DSC_0064.jpg DSC_0084.jpg

.

Ekskursija do Prahi

Wot 23.3. – 27.3.2015 podachmy so na ekskursiju do Prahi. Dohromady su so 32 šulerjow na jězbje wobdźelili. Šulerjo, kotřiž njejsu so na ekskursiji do Francoskeje wobdźělili, dóstachu składnosć do sej do Čěskeje dojěć.

Póndźelu wotjědźe naš ćah z Budyšina přez Biskopicy do Liberec. Wottam jědźechmy dale z busom do Prahi. Wobhladachmy sej město a po tym podachmy so na puć do hotela. Bě to wulke twarjenje ze 16 poschodami a ze stwami po 2-3 łožach. Tak smy prěni wječor wšitcy zhromadnje tam přežiwili.

ekskurzija do Prahi (1).JPG ekskurzija do Prahi (13).JPG ekskurzija do Prahi (7).JPG

.

dale čitać: Ekskursija do Prahi

Dźěćacy chór Serbskeho gymnazija w Jaworniku

Při najrjeńšim nalětnim wjedrje přebywa dźěćacy chór Serbskeho gymnazija Budyšin pod nawodom Bernadet Hencyneje wot 16. - 18. měrca we Wustawje Swj. Wjacława w Jaworniku blisko Zhorjelca. Zhromadnje z nawodnicu a ze swojej dźowku Katharinu Kasparowej nazwučowachu 15 nowych spěwow: hornjoserbskich, delnjoserbskich, słowakskich, jendźelskich a němskich. W swobodnym času nawuknychu pilni spěwarjo kopicu nowych tekstow. Mějachu pak tež składnosć, při pućowanju po łukach a lěsach sebi krasne wjedro a jónkrótny wuhlad na Bertzdorfski jězor lubić dać. Chór wopřija tučasnje 30 šulerjow 5. do 8. lětnika. Wosebje rjenje na tajkim zwučowanskim lěwje je, zo zeznaja šulerjo při bjesadźe tež sobušulerjow wyšich a nišich lětnikow. Tak z lóštom a wjeselom spěwaja a so rady zhromadnje zabawja.

P1040103.JPG P1040109.JPG P1040119.JPG

Wćipni na nowe spěwy? Składnosć, chór wosobinsce dožiwić, maće na nalětnim koncerće zhromadnje z chórom Lipu njedźelu, dnja 17. meje 2015, w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje.

Dalše wobrazy.

.

Swjedźeń serbskeje rěče na Serbskim gymnaziju w Budyšinje

Mnozy  šulerjo  z 4. lětnika zakładnych šulow ze serbskej wučbu, kaž tež serbskich zakładnych šulow běchu na zarjadowanje přichwatali. Gymnazialni šulerjo předstajichu swojim hosćom rjany program – bajki w modernej formje. Po tym wobhladachu sej hosćo pod nawodom šulerjow 10/4 šulu, internat a sportowu halu. Lětsa njemějachmy jenož 8 , ale samo 10 stacijow, kotrež nimo wučerjow gymnazija tež hosćo wuhotowachu. Tak móžachu na přikład mikroskopować, zhonichu tóšto wo serbskim rozhłosu, rejowachu w awli a wubědźowachu so w geografiji. Mnoho zajimaweho zhonichu tež wo serbskich nałožkach a swjedźenjach. Dopołdnjo so za wšěch spěšnje miny. Na kóncu dósta kóždy wobdźělnik jako mału dopomnjenku lineal z logom serbskeho gymnazija.

serbskeje rece (1).JPG serbskeje rece (2).JPG serbskeje rece (3).JPG serbskeje rece (4).JPG

.

Studijny dźeń

Pjatk, dnja 21.11.2014 wotmě so na našej šuli, kaž kóžde lěto, studijny dźeń. Tam poskićichu so nam šulerjam 11. lětnika wšelakore projekty, kiž mějachu nam pomhać při našim rozsudźe wo naš přichod. Na přikład zwučowachmy powabjensku rozmołwu, pisanje motiwaciskeho lista a powabjenja a druhe poskitki. Tež studenća běchu tu a rozprawjachu nam wo jich nazhonjenjach po maturje, mjezdruhim wo wukrajnym lěće, wo swobodnym socialnym lěće abo móžnosćach studij financować. Na kóncu studijneho dnja běše w awli tež hišće diskusijne koło ze studentami, hdźež móžachmy so tutych wo najwšelakorišich wěcach wuprašować. Tutón dźeń je cyle wěsće tomu jednomu abo druhemu z nas při dalšim planowanju našeho přichoda po wotzamknjenju šule dale pomhał. Tak móžemy cyłkownje prajić, zo bě tutón poskitk jara derje poradźeny a organizowany a mějachmy tež wjele wjesela.

.