Druha najwyša poražka za wučerjow

Předznamjenja 21. tradicionelneho koparskeho dwuboja mjez wučerjemi a maturantami běchu pola pedagogow wšitko druhe, hač optimalne. Wobaj škitarjej, šulski nawoda René Wjacławk a sportowy wučer Jan Hrjehor, falowaštaj a za Michała Eiselta bě partija po wosom mjeńšinach ke kóncej, dokelž so při zhibadle na prawej noze zrani. Tak zaskoči za njeho Uwe Barchmann, kotryž po přebytku w chorowni hišće fit njebě. Mustwo kompletowachu Konrad Lipič jako wrotar, Maćij Čižank a referendar Ludwig Eckert w škiče a Měrko Korjeńk w nadběhu.

hrajna scena 1 wučerjo-12.JPG kopańca wučerjo-12.JPG

Při tropiskich temperaturach nad 30°C njebě žadyn kolega za wuměnu. Na tamnej stronje dźesać agilnych, wysoko motiwowanych abiturientow, kotřiž běchu wot spočatka atletisce spěšniši a technisce lěpši. Tak běchu mnoho wrotow garantowane a z 9:2 zešlachći so lětušim maturantam druhe najwyše dobyće w stawiznach koparskich duelow na Serbskim gymnaziju. Hižo w druhej mjeńšinje we wrotach wučerjow zaklinka, jako Feliks Zahrodnik z Chrósćic při srjedźnej linije startowa a z něhdźe sydom metrow zadyri jeho mócna třělwa w klětce pedogogow.

.

dale čitać: Druha najwyša poražka za wučerjow

Duelaj při wysokim saku so njerozsudnje skónčili

Hdyž so šulske lěto nachila, hrajetej sportowej dwubojej mjez wučerjemi a so rozžohnowacymi abiturientami hižo lěta wažnu rólu. Je rjana tradicija na Serbskim gymnaziju, zo woni we volleyballu a w kopańcy hišće raz mocy měrja. Hrě při wysokim saku skóčištej so minjenu wutoru popołdnju při tropiskich temperaturach w sportowej hali Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma njerozsudnje. Wučerki přěhrachu z 0:3 a wučerjo přesadźichu so snadnje z 2:1. Volleyballistki woswjećichu z pjatym sportowym duelom małki jubilej. Prěnje rozestajenje žónskich wotměwa so hižo 20.junija 2005. Dotal je stajnje młódša generacija dobyła, čemuž tež lětsa tak bě. Z 25:19, 25:18 a 25:17 rozsudźichu abiturientki wšě tři sadźby za sebje. Partija pak njebě jednostronska. W prěnim a druhim přechodźe nawjedowachu maturantki jeno z 19:18 a 18:17. W tutym wokomiku běštaj wobaj fanowaj blokaj njesměrnje aktiwnaj. Wonaj postaraštaj so we wšitkich sadźbach wo dobru nahladu. Na kóncu falowaštej wučerkam/referendarkam trěbna koncentracija a tež tróšku zboža.

VB 2014 wucerjo-12.JPG VB wucerki-12.JPG

.

dale čitać: Duelaj při wysokim saku so njerozsudnje skónčili

Serbski gymnazij Budyšin swój pjaty nalětni volleyballowy turněr wotměł

Pedagogojo gymnazija druhi raz dobyćer

Po 32. Sokołskim turněrje wo pokal Domowiny srjedź měrca slědowaše nětko dalše wubědźowanje při wysokim saku, a to turněr wo pokal spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB). Je to jónkrótnosć we Łužicy, zo wojuja serbscy volleyballisća prawidłownje na šěsć turněrach wo jednotliwe dypki. Minjenu srjedu powita zamołwity tuteho wječora, sportowy wučer SGB Měrko Korjeńk, pjeć cyłkow do sportoweje hale tamnišeho šulskeho a zetkawanskeho centruma. Zwjeselace bě wobdźělenje mnohich młodostnych a třoch volleyballistkow na pjatym jubilejnym turněrje. Škoda, zo njeběchu abiturienća lěta 1996 pódla, dobyćerjo minjeneju lět.

SGB-wučerjo.JPG Scena_1.JPG Scena_2.JPG

K foće: Pjaty nalětni volleyballowy turněr Serbskeho gymnazija Budyšin dobychu pedagogojo tamnišeho kubłanišća. Na wobrazu widźimy hrajnu scenu mjez šulerjemi 12. lětnika SGB, w nadběhu Syman Lebza, a mustwu z Worklec.
(hrajna scena 1 a 3) abo (hrajna scena 2)
…..hrajnu scenu mjez SJ Chrósćicy a Radworskej Meju..

dale čitać: Serbski gymnazij Budyšin swój pjaty nalětni volleyballowy turněr wotměł

47. volleyballowe mišterstwo wučerskich mustwow w Lubiju zakónčene

Złoto a bronza za serbskich pedagogow

Kajki to zwjeselacy wukónc za serbskich pedagogow na poslednim hrajnym dnju 47. volleyballoweho mišterstwa wučerskich mustwow minjeny štwórtk w Lubiju. Kombinowany cyłk Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin (SŠZC) doby načolnu partiju přećiwo 5.SŠ-eks/Melanchthonowy gymnazij Budyšin jasnje z 25:11 a 25:14 a zakitowa z tym wuspěšnje titul wokrjesneho mištra. Sportowy kontrahent njeměješe w žanej fazy hry šansu na dobyće. Ze štyrjomi dypkami předskoka a jenož jednej přěhratej hru zmištrowa SŠZC tež tutu sezonu suwerenje. Zdónk mustwa tworjachu pedogogojo Serbskeje wyšeje šule Budyšin Tilo Mager, Jan Hrjehor, Detlef Weiner a serbski wučer z Kamjenca Handrij Ledźbor. Dale wojowachu wo złoto referendaraj Marcel Rjelka a Křesćan Bejmak kaž tež Ralbičanski kolega Pětr Bejmak. Wšitkim hrajerjam wutrobnu gratulaciju. Dalše serbske zastupnistwo, wučerjo-volleyballisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB), rozsudźichu tohorunja z 2:0 rozestajenje a to přećiwo amtěrowacemu mištrej, Wyšej šuli Pestalozzija Lubij. Dramatiski bě wukónc prěnjeje sadźby. Při stawje 23:23 docpě kóžde mustwo w změnje hišće štyri dypki, prjedy hač šěstka Serbskeho gymnazija z sylnymi čuwami přechod z 29.27 skónči. To bě prawa motiwacija za druhu sadźbu, kotruž jasnje z 25:16 dobychu. Po prěnim hrajnym dnju startujo na předposlednim městnje, wróćichu so tydźenja z bronzowej medalju.

LV 2014 Spielszene SGB Angriff.JPG LV Mai 2014-SGB.JPG

K foće: Pedagogojo Serbskeho gymnazija wudobychu sej w Lubiju bronzowu medalju při wokrjesnych mišterstwach wučerskich mustwow we volleyballu.
wobraz 1 Hrajna scena mjez Serbskim gymnazijom a Wyšej šule Pestalozzi Lubij. W nadběhu widźimy referendara Ludwiga Eckerta.
wobraz 2: stejo wotlěwa: aćij Čižank, Ludwig Eckert, Matthias Richter, Konrad Lipič, Měrko Korjeńk a Roman Grzyb.
.

dale čitać: 47. volleyballowe mišterstwo wučerskich mustwow w Lubiju zakónčene