Wulět do Weimara

Sobotu rano, 16. Januara, podachu so zajimcy 11tkow z wučerkami knj. Hiccynej, knj. Hoyerowej a knj. Šmitowej do Weimara. Po přijězdźe z ćahom sćěhowachmy přednoškej wo Weimarskej klasice, zo bychmy teoretiski pozadk wo měsće dóstali. Highlight dnja běše wječorniše dźiwadłowe předstajenje w narodnym dźiwadle. Goethowy prěni dźěl Fausta bě moderna inscenacija dramy ze směšnymi elementami, kotrež atmosferu w publikumje přidatnje wožiwichu. Njedźelu wužichmy dźeń za měsćanske wjedźenje při krasnym sněžnym wjedrje. Po tym, zo wobhladachmy sebi sobotu muzej wo Weimaru, steješe njedźelu Anna-Amalia biblioteka, wjerchowske rownišćo a Goethowy dom, kaž tež měsćanske wjedźenje na programje. Po napinacym dnju wróćichmy so z rjanymi dožiwjenjemi do Budyšina.

k-weimar.jpg