Čěske dźiwadło na našim gymnaziju

Po lětnej přestawce wopytachu nas zaso šulerjo našeje partnerskeje šule z Warnoćic, zo bychu nam dwě dźiwadłowej hrě předstajili. Prěna hra je z pjera čěskeho spisowaćela Petra Nikla a rěkaše „Zá hádky“ (potajnstwo-hadrija). Mjeno hižo na to pokazuje, zo dźe tu wosebje wo hry ze słowami, bjez wida na někajku logiku abo hłubši zmysł. Hłownu rolu hrajachu pohib, hudźba a reja. Dalša hra zaběraše so z aktualnej situaciju w Čěskej: Tam sej ludźo, wobwliwowani wot wabjenja, za wěcy wšědneho žiwjenja wot bankow abo druhich institucijow pjenjezy požčeja, ale z wróćo płaćenjom kreditow maja potom zwjetša swoju lubu nuzu. Byrnjež tema chětro chutna była, poradźi so čěskim šulerjam předstajenje žortneje dźiwadłoweje hry. Potym mějachu hólcy a holcy partnerskeje šule hišće składnosć, sej našu šulu wobhladać a sej wobjed w jědźerni zesłodźeć dać. Dźiwadłowej hrě buštej za wšitkich šulerjow čěšćiny wot 6. do 12. lětnika předstajenej.

k-DSC00985.JPG k-DSC00988.JPG k-DSC00997.JPG k-DSC01001.JPG

Bohemiada 2017

5. Sakska bohemiada we Wostrowcu

Wot 28. do 29. Septembra 2017 wotmě so w IBZ Marijiny doł we Wostrowcu mjeztym hižo 5. Sakska bohemiada. Wobdźělić smědźa so šulerki a ašulerjo ze Sakskeje, kotrež wobdźěla so na wučbje čěšćiny. W hódnoćenskich skupinach wot A1 do B1+ pytachu za najlěpšimi čěšćinarjemi ze 44 šulerjow. Hólcy a holcy buchu na zakładźe Europskeho referenčneho ramika za rěče do jednotliwych skupinow zastopnjowani. Nimo Serbskeho gymnazija běchu šulerjo ze sydom dalšich Sakskich šulow do Wostrowca přijěli.

Wobdźělnicy pruwowachu so w pisomnym (tekst a tekstowe nadawki) a ertnym (dialog a zhotowjenje prezentacije) pruwowanju. Dialog přewjedźechu šulerki a šulerjo z maćernorěčnymi dźěćimi zakładneje šule z Turnova. Čěscy šulerjo wopytuja tam tučasnje 9. lětnik.

Dźakujemy so šulerkam našeho gymnazija za wobdźělenje na bohemiadźe a gratulujemy Sarje Hančikec (7-1) a Mirje Nowakec (7-1) k 3. městnu!

 

Projekt Čěšćina

Skupina čěšćiny je so prěni dźeń projekta do šulskeje kuchnje podała, hdźež je wona pod nawodom knjeni Hencyneje słódny gulaš z knedlikami a kisykałom wariła. Při zhromadnym wobjedźe je sej skupina wšo słodźeć dała. Knjez Wjacławk, kotryž je wobjed woptać směł, bě zahorjeny.

Na 2. a 3. dnju předstajichu šulerjo zwěrjata z coologiskeje zahrody a zhotowichu k tomu naročnu sćěnowinu. Třihłósny čěski spěw “Tancuj, tancuj” je so šulerjam wosebje derje poradźił. Projektowe dny běchu šulerjam rjane dožiwjenje a dobra wotměna k wšědnemu šulskemu dźěłu.

Spisała knjeni Hencyna

Městno njeskutka – Praha

Wutoru w poslednim šulskim tydźenju podachu so šulerjo čěšćiny 7., 8. a 9. lětnika na ekskursiju do Prahi. Tema běše Kralowski puć. Po busowej jězbje ke kromje města a slědowacej jězbje z metro wulězechmy na staciji Muzeum – potajkim direktnje w centrumje města, pod Vaclavskim naměstom. Po wobjedowej přestawce so podachmy so na puć – šulerjo wosmeho lětnika dźeržachu přednoški wo wuznamnych zajimawostkach na Kralowskim puću. Tak njewobhladachmy sej jenož japoštołski časnik, ale tež Korlowy móst z nadróžnymi hudźbnikami a předawanišćemi, Praski hród z tachantskej cyrkwju swj. Wita a wězo tež Serbski seminar, w kotrymž studowachu jónu wuznamni Serbja. Po zeznaću stareho města podachmy sy na najwyši dypk Prahi z čěskej Eiffelowej wěžu – na Petřín. Wottam mějachmy wulkotny wuhlad na stare město, Mału stronu, hród, Wołtawu a blišu wokolinu. Mjeztym zo nóžkowachmy my cyły dźeń po Kralowskim puću, natočichu naše dźewjatki film z mjenom “Městno njeskutka – Praha”. Na kóncu wobhladachmy sej hišće špihelowy labyrint, hdźež smědźachmy so tak prawje wucychnować.

DSC00451.JPG DSC00483.JPG DSC00486.JPG

Zastup na “Eiffelowu wěžu” je nam Budyska wokrjesna nalutowarnja sponserowała, za čož chcemy so hišće raz wutrobnje dźakować.

„Złote město“ nas witaše!

(Ekskursija do Prahi wot 27.3. do 31.3.2017)

(KSK Bautzen podpěraše projekt „Na slědach Franca Kafki “)

     Wjesołi přez mału wotměnu wot šulskeho žiwjenja, podachmy so my, 10tki Serbskeho gymnazija, do kraja našich słowjanskich bratrow, zo bychmy so z čěskej rěču a kulturu intensiwnišo rozestajeli.

     W historiskim centrumje wobhladachmy sej spočatnje „Orloj“, časnik z japoštołskimi postawami a wjedźenje přez Staru radnicu. Wćipni, na slědach serbskich prócowarjow kročić, podachmy so do Lužiskeho seminara, hdźež skutkowachu za swój čas hižo Jakub Bart-Ćišinski abo Michał Hórnik. Kulowski skulpturotworc Jakula stwori někotre figury na Karlowym mosće, po kotrymž potom kročichmy. Pozdźišo wobdźělichmy so hišće na hrě, w kotrejž dyrbjachmy němčinu, čěšćinu, jendźelšćinu, rušćinu a hornjo- a delnjoserbšćinu za pytanje wuslědka wužiwać .

     Derje wuspani podachmy so nazajtra z tramwajku do centruma Prahi. Předwidźany cil dnja bě „Kralowski puć“, kotryž so z „Pulverturmom“ započina. Tutón ćehnje so 3 km přez město. Šulerske přednoški wobohaćichu našu wědu wo wopytanych zajimawostkach, na přikład radnicy abo Teynskeje cyrkwje. Nadróžni muzikanća, kotriž hromadźe ze starymi domskimi a krasnym wjedrom flair města wučinichu, škićachu wotměnjawu wobjedowu přestawku. Krónowanje dnja bě wopyt „Hradčanow“ z jónkrótnej panoramu. Wróćopuć wjedźeše nas přez „Złotu hasu“ do młodownje.

IMG-20170331-WA0006.jpg IMG-20170331-WA0017.jpg IMG-20170331-WA0040.jpg

dale čitać: „Złote město“ nas witaše!

Česnečka, nebo palačinky? Obojí!

Na projektnych dnjach cuzorěčneje wučby 6. lětnika wot 14. do 16. junija zaběrachu so čěšćinarjo z temu zwěrjata. Prěni dźeń dojědźechmy sej do zwěrjenca w Zhorjelcu, hdźež šulerjo nadawki k tutej temje w čěšćinje spjelnichu. Při tym móžachu we wotdźělu, hdźež smědźa wopytowarjo zwěrjata majkać, domjacy skót zbliska zeznać a so nimo toho w dyrdomdejskim domje, na krosnowanišću atd. zabawjeć.

Projekt (1).JPG Projekt (2).JPG Projekt (3).JPG Projekt (4).JPG

Nazajtra ekskursiju wuhódnoćichmy. Nimale wšitcy šulerjo su swoje nadawki prawje spjelnili. Za to dóstachu diplom a medalju – čěski poprjančk “Fidorku”. Po tym wutworichmy dwě skupinje: Prěnja molowaše zwěrjenc, druha so do kuchnje poda, zo by čěske kulinariske dobroty spřihotowała. A dokelž česka kuchnja bjez kobołka njewuńdźe, warjachmy słódnu “česnečku”, kobołkowu poliwku, a jako “wurunanje” pječechmy palačinki – a na nje płody, lód, smjetanu a šokoladu! Byrnjež někotre dźěći wo česnečku njerodźeli, ju znajmjeńša woptachu a přiznachu, zo je to delitatesa. Po tym skupinje měnještej.

Projekt (5).JPG Projekt (6).JPG Projekt (7).JPG Projekt (8).JPG

Třeći dźeń přihotowachmy dźiwadłowu hru “O domečku”. Jedna wo tym, kak někotre zwěrjata prózdny dom nadeńdu a so w nim zadomja. Doniž njepřińdźe kruwa, kiž dom zniči. K tomu spěwachmy spěwy wo zwěrjatach a dźěći prezentowachu swójske plany wo zwěrjencu, kotrež běchu namolowali.

W poslednimaj hodźinomaj wuhódnoćichmy zhromadnje wuslědki jednotliwych rěčnych skupin – rušćinarjow, francošćinarjow a čěšćinarjow. Tak móžachu wšitcy šulerjo tež do dalšich rěčow počuchać a něšto přiwuknyć.

Na tutych třoch dnjach su so šulerjo mjezsobu lěpje zeznajomnili, dźěłachu wobstajnje a pospochi na jednej temje a pohłubšichu swoje znajomosće čěšćiny respektiwnje tamnych rěčow.