Česnečka, nebo palačinky? Obojí!

Na projektnych dnjach cuzorěčneje wučby 6. lětnika wot 14. do 16. junija zaběrachu so čěšćinarjo z temu zwěrjata. Prěni dźeń dojědźechmy sej do zwěrjenca w Zhorjelcu, hdźež šulerjo nadawki k tutej temje w čěšćinje spjelnichu. Při tym móžachu we wotdźělu, hdźež smědźa wopytowarjo zwěrjata majkać, domjacy skót zbliska zeznać a so nimo toho w dyrdomdejskim domje, na krosnowanišću atd. zabawjeć.

Projekt (1).JPG Projekt (2).JPG Projekt (3).JPG Projekt (4).JPG

Nazajtra ekskursiju wuhódnoćichmy. Nimale wšitcy šulerjo su swoje nadawki prawje spjelnili. Za to dóstachu diplom a medalju – čěski poprjančk “Fidorku”. Po tym wutworichmy dwě skupinje: Prěnja molowaše zwěrjenc, druha so do kuchnje poda, zo by čěske kulinariske dobroty spřihotowała. A dokelž česka kuchnja bjez kobołka njewuńdźe, warjachmy słódnu “česnečku”, kobołkowu poliwku, a jako “wurunanje” pječechmy palačinki – a na nje płody, lód, smjetanu a šokoladu! Byrnjež někotre dźěći wo česnečku njerodźeli, ju znajmjeńša woptachu a přiznachu, zo je to delitatesa. Po tym skupinje měnještej.

Projekt (5).JPG Projekt (6).JPG Projekt (7).JPG Projekt (8).JPG

Třeći dźeń přihotowachmy dźiwadłowu hru “O domečku”. Jedna wo tym, kak někotre zwěrjata prózdny dom nadeńdu a so w nim zadomja. Doniž njepřińdźe kruwa, kiž dom zniči. K tomu spěwachmy spěwy wo zwěrjatach a dźěći prezentowachu swójske plany wo zwěrjencu, kotrež běchu namolowali.

W poslednimaj hodźinomaj wuhódnoćichmy zhromadnje wuslědki jednotliwych rěčnych skupin – rušćinarjow, francošćinarjow a čěšćinarjow. Tak móžachu wšitcy šulerjo tež do dalšich rěčow počuchać a něšto přiwuknyć.

Na tutych třoch dnjach su so šulerjo mjezsobu lěpje zeznajomnili, dźěłachu wobstajnje a pospochi na jednej temje a pohłubšichu swoje znajomosće čěšćiny respektiwnje tamnych rěčow.